Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    
English Polski

Wykonujemy

 • Projekty prac geologicznych
 • Dokumentacje geologiczno - inżynierskie
 • Dokumentacje geotechniczne
 • Badania geotechniczne obejmujące m.in. :
  •   sondowanie sondą statyczną CPT i CPTU w celu określenia parametrówgruntów in-situ
  •   badanie stopnia zagęszczenia gruntów sondą dynamiczną ciężką (DPSH)
  •   badania wskaźnika zagęszczenia i nośności nasypów budowlanych płytą dynamiczną
  •   badania nośności gruntów i nasypów budowlanych płytą VSS
  •   badania nawierzchni drogowych
  •   badania kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR
  •   obliczenia stateczności skarp i zboczy
 • Nadzory geotechniczne na różnych etapach wykonywanych inwestycji
 • Dokumentacje hydrogeologiczne zasobowe i określające warunki hydrogeologiczne
 • Operaty dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Raporty z badań stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
 • Monitoringi środowiska naturalnego
 • Projekty rekultywacji i budowy składowisk odpadów
 • Opinie i ekspertyzy geologiczne
 • Studia wykonalności wraz z analizą ekonomiczną
 • Audyty środowiskowe