Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne obszaru zlokalizowanego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu

- Opinia geotechniczna, studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla 6 odcinków drogi 2075D o łącznej długości 7700 m.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu - ETA P II

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy ul. Racławickiej we Wrocławiu

- Wykonanie dokumentacji geotechnicznych dla odcinków torowisk w ciągu ul. Olszewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Hubskiej

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu łącznika Al. Piastów i ul. Racławickie

- Raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektu łącznika pomiędzy Al. Piastów i ul. Racławicką

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne podłoża ulic Broniewskiego, Kusocińskiego i Głównej w Wałbrzychu

Referencje: