Geoskop Geoskop
GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA    

Euromosty

ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko

Zakres prac:

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu ulic Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej w Kaliszu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu rz. Lubiatówka w Jakuszowie k. Legnicy

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne podłoża w związku z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Strzyżowice i Psary, wraz z badaniem ugięcia nawierzchni ugięciomierzem belkowym.

- Dokumentacja geotechniczna dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 939 w m. Łąka k.Pszczyny

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu ulicy Rzecznej w Częstochowie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu odcinka drogi powiatowej nr 1467D w Smolnej

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo- wodne odcinka ul. Wyścigowej od ul. Ślężnej do al. Karkonoskiej we Wrocławiu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne terenu ulic Trzebnickiej, Akacjowej i Dojazdowej w Miliczu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne obszaru przeznaczonego pod przebudowę mostu drogowego zlokalizowanego na drodze krajowej nr 8 (km 60+547) w Ząbkowicach Śląskich

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne obszaru przeznaczonego pod przebudowę mostu drogowego zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej nr 395 (km 71+426) w m. Lubnów

- Badania geologiczne dla inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od m.Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego - około 11,460 km"

- Dokumentacja geologiczno inżynierska określająca warunki gruntowo wodne pod projektowaną DTŚ w Zabrzu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne obszaru: Rynku, ul. Chrobrego, Legnickiej i Staromiejskiej w Jaworze

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne inwestycji polegającej na moderniazacji ul. Kościuszki i Pstrążnej od przejścia granicznego w Czermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne inwestycji drogowej w Brzozowie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę mostu na rz. Pisia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 km 53+442 w m. Zygry

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę ul. Rynek, Boh. Getta, i Mała w Nowej Rudzie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne inwestycji polegającej na zagospodarowaniu turystycznym Góry Św. Anny i G. Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie - Etap I

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę ul. Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej w Lwówku Śl.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną przebudowę Al. Solidarności i ul. Wygonowej w Opolu

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 945 z drogą powiatową 1427 w m. Świnna.

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 realcji Mława - Konopki - Ciechanów

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża odcinka drogi od ul.Sowińskiego do ul.Daszy ńskiego w Gliwicach

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowany plac targowy w rejonie Osiedla Nowego w Nowej Rudzie

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu w miejscowości Smolec

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntow o-wodne terenu pod projektowaną przebudowę mostu Biały Dunajec w ciągu DK nr 47

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną przebudowę skrzy żowania DK nr 43 w km 19+364 z DG w m. Młyny

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowaną przebudowę ul. Kwiatowej oraz odcinka ul. Kasztanowej w m. Pasikurowice

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla przebudowy drogi powiatowej nr 1237D w miejscowości Wielowieś

- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne terenu przeznaczonego pod budowę obwodnicy Wolbromia

Referencje: